Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       А.А. Стеценко
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Енергооблiк"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24662711
4. Місцезнаходження
Харківська , Ленiнський (у мiстi), 61052, мiсто Харкiв, Мала Панасiвська, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
(057)734-98-51 (057)734-99-16
6. Електронна поштова адреса
sales@energo.kh.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 80(2833)   26.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://energo.kh.ua в мережі Інтернет 25.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
У створеннi юридичних осiб емiтент участi не брав. Посади корпоративного секретаря немає. Рейтингова оцiнка не визначалась, оскiльки товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольне (домiнуюче) становище та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому iнформацiя про рейтингове агентство не надається. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй, iнформацiя про дивiденди, iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент, не наводиться у зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Юридичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента немає. Привiлейованi акцiї не випускались. Процентнi, дисконтнi та цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) а також похiднi цiннi папери не випускались. Протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупались. Опис бiзнесу не наводиться, оскiльки його надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Текст аудиторського висновку не наводиться, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством та не здiйснював публiчне розмiщення цiнних паперiв. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Борговi цiннi папери пiд гарантiї третьої особи не випускались. Випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН не було. Iпотечне покриття вiдсутнє. Реєстру iпотечних активiв немає. Рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, немає. Цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не випускались. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, оскiльки таких рiшень не приймалось (за винятком тих, на якi надана попередня згода). Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не надається, оскiльки таких правочинiв не вчинялось i рiшень щодо них не приймалось.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Енергооблiк"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №509926
3. Дата проведення державної реєстрації
20.02.1997
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
20000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
119
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї
33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування
33.13 Ремонт i технiчне обслуговування електронного й оптичного устаткування
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя не наводится, оскiлькi емiтент є акцiонерним товариством.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Харкiвске головне регiональне управлiння ПАТ КБ "Приватбанк
2) МФО банку
351533
3) поточний рахунок
26002199863001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Харкiвске головне регiональне управлiння ПАТ КБ "Приватбанк
5) МФО банку
351533
6) поточний рахунок
26001199863002

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Будiвельна 2013023116 12.11.2015 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України Необмежена
Опис У зв'язку з набранням чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.03.2017 р. № 238 "Про внесення змiн до Порядку лiцензування господарської дiяльностi, пов’язаної iз створенням об’єктiв архiтектури", якою усунуто розбiжнiсть мiж Законом України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" та "Порядком лiцензування господарської дiяльностi, пов’язаної iз створенням об’єктiв архiтектури", затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2007 р. № 1396, лiцензiя вважається безстроковою.
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стеценко Андрiй Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
206277
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища. У 1992 р. закiнчив Харкiвський державний унiверситет за спецiальнiстю радiофiзика.
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад не обiймав.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.11.2002 На невизначений строк.
9) Опис
Директор має повноваження та несе обов'язки згiдно статуту товариства. Стаж керiвної роботи — 25 рокiв. Розмiр винагороди не наводится, оскiлькi емiтент є приватним акцiонерним товариством та не здiйснював публiчного розмiщення цiнних паперiв. Директор ПрАТ "Енергооблiк" за сумiсництвом обiймає посаду директора ПрАТ "Тахiон" (м. Харкiв, вул. Ахсарова, 11, кв. 18) i посаду директора ТОВ фiрма "Тахiон ЛТД" (м. Харкiв, вул. Ахсарова, 11, кв. 18). Iнших посад протягом останнiх п’яти рокiв не займав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному складi щодо зазначеної посадової особи протягом звiтного року не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сьома Валентина Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
081746
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища. У 1995 р. закiнчила Харкiвський державний унiверситет за спецiальнiстю математика, викладач математики. У 1998 р. закiнчила Харкiвський державний унiверситет за спецiальнiстю фiнанси та кредит.
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад не обiймала.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.1999 Трудовий договiр укладений на невизначений строк.
9) Опис
Головний бухгалтер має повноваження та несе обов'язки згiдно умов трудового договору. Розмiр винагороди не наводится, оскiлькi емiтент є приватним акцiонерним товариством та не здiйснював публiчного розмiщення цiнних паперiв. Стаж керiвної роботи — 18 рокiв. Iнших посад протягом останнiх п’яти рокiв не займала. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному складi щодо зазначеної посадової особи протягом звiтного року не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стеценко Анатолiй Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
182378
4) рік народження**
1946
5) освіта**
Вища. У 1971 р. закiнчив Харкiвський державний унiверситет за спецiальнiстю радiофiзика i електронiка. Кандидат фiзико-математичних наук.
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад не обiймав.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.11.2002 На невизначений строк.
9) Опис
Голова наглядової ради має повноваження та несе обов'язки згiдно статуту товариства. Розмiр винагороди не наводится, оскiлькi емiтент є приватним акцiонерним товариством та не здiйснював публiчного розмiщення цiнних паперiв. Стаж керiвної роботи — 26 рокiв. Iнших посад протягом останнiх п’яти рокiв не займав. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному складi щодо зазначеної посадової особи протягом звiтного року не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Стеценко Андрiй Анатолiйович 206277 70 70.00000000000 70 0 0 0
Голова наглядової ради Стеценко Анатолiй Iванович 182378 20 20.00000000000 20 0 0 0
Головний бухгалтер Сьома Валентина Михайлiвна 081746 0 0 0 0 0 0
Усього 90 90.00000000000 90 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Бондаренко Наталiя Олександрiвна 10 10.00000000000 10 0
Стеценко Анатолiй Iванович 20 20.00000000000 20 0
Стеценко Андрiй Анатолiйович 70 70.00000000000 70 0
Усього 100 100.00000000000 100 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис На зборах розглядались таки питання: 1. Звiт директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 2. Звiт наглядової ради товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3 Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2016 рiк. 3. Розподiл прибутку товариства. 4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинитися товариством. Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. З питання № 1 порядку денного прийнято рiшення затвердити звiт директора товариства про результати фiнансово-господарської товариства за 2016 рiк. З питання № 2 порядку денного прийнято рiшення затвердити звiт наглядової ради товариства. З питання № 3 порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть за 2016 рiк. З питання № 4 порядку денного прийнято рiшення прибуток за 2016 рiк залишити у розпорядженнi товариства, дивiденди за акцiями товариства з прибутку за 2016 рiк не сплачувати. З питання № 5 порядку денного прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме правочинiв, характером яких є продаж товариством контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю 60,0 млн. грн., правочинiв, характером яких є виконання товариством робiт з монтажу, технiчного обслуговування та ремонту контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 20,0 млн. грн., правочинiв, характером яких є закупiвля товариством матерiалiв та комплектуючих для виробництва контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю закупiвель у розмiрi 30,0 млн. грн., правочинiв, характером яких є замовлення товариством робiт з виготовлення контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 15,0 млн. грн. Уповноважити директора товариства Стеценка Андрiя Анатолiйовича вчиняти данi правочини вiд iменi товариства з наданням права пiдписання пропозицiй конкурсних торгiв, пiдписання договорiв та супутнiх документiв до договорiв.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.02.2011 20/20/1/11 Харкiвське терiторiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000113708 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 200.000 100 20000.000 100.000000000000
Опис Спосiб розмiщення акцiй приватний (закритий). На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках (бiржовий ринок, органiзацiйно оформленi позабiржовi ринки ЦП) торгiвля цiнними паперами емiтента у 2017 роцi не здiйснювалася. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не було. Поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi немає. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1059.9 1268.5 44.3 40.8 1104.2 1309.3
будівлі та споруди 0 0 44.3 40.8 44.3 40.8
машини та обладнання 748.6 1037.3 0 0 748.6 1037.3
транспортні засоби 311.3 231.2 0 0 311.3 231.2
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1059.9 1268.5 44.3 40.8 1104.2 1309.3
Опис Станом на 31 грудня 2017 року первiсна вартiсть та знос основних засобiв становила: - будiвлi та споруди — 75,6 тис. грн., знос — 34,8 тис. грн.; - машини та обладнання — 1831,9 тис. грн., знос — 794,6 тис. грн.; - транспортнi засоби — 544,4 тис. грн., знос — 313,2 тис. грн., - земельнi дiлянки 0,0 тис. грн., - iншi — 0,0 тис. грн. Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до п. 26 нацiонального П(С)БО №7 "Основнi засоби" за нормами i методом, передбаченим податковим законодавством. Строки корисного використання визначенi в дiапазонi: будiвлi та споруди —25-40 рокiв, машини та обладнання — 10-20 рокiв, транспортнi засоби — 5-10 рокiв. Середнiй ступiнь зносу та використання (вiдповiдно) становить для будiвель, споруд 46,03%, машин та обладнання 43,38%, транспортних засобiв 57,35%. У 2017 роцi вибуло: будiвлi та споруди на 0,0 тис. грн, машини та обладнання на 28,1 тис. грн., транспортнi засоби на 0,0 тис. грн., земельнi дiлянки на 0,0 тис. грн., iншi на 0,0 тис. грн. Надiйшло за рiк: будiвлi та споруди на 0,0 тис. грн., машини та обладнання на 0,0 тис. грн., транспортнi засоби на 642,3 тис. грн., земельнi дiлянки на 0,0 тис. грн., iншi на 0,0 тис. грн. Визнання та оцiнка основних засобiв здiйснювалась у вiдповiдностi з П(С)БО №7 "Основнi засоби". В П(С)БО визначенi наступнi види оцiнки основних засобiв: первiсна вартiсть основних засобiв визначається як фактична собiвартiсть основних засобiв у сумi грошових коштiв, сплачених при придбаннi або створенi необоротних активiв. Переоцiнена вартiсть — це вартiсть основних засобiв пiсля проведення їх переоцiнки. Вартiсть, яка амортизується, представляє собою первiсну або переоцiнену вартiсть об'єкта основних засобiв за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть визначається як сума коштiв або вартiсть iнших активiв. Знос основних засобiв нараховується за методом та в розмiрах, передбачених ПКУ. Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 20528 15738
Статутний капітал (тис. грн.) 20.000 20.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 20.000 20.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р. № 73. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = (Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв) - (Довгостроковi зобов'язання + Поточнi зобов'язання + Забезпечення наступних виплат i платежiв + Доходи майбутнiх перiодiв).
Висновок Вартiсть чистих активiв емiтента та розмiр статутного капiталу вiдповiдають вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 691 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 11962 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 12653 X X
Опис: Вiдображенi в балансi поточнi зобов'язання, їх оцiнка вiдповiдає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання". Данi балансу пiдтвердженi системою аналiтичного облiку, актами звiрки. Кредитiв банку та iнших довгострокових зобов'язань на балансi Товариства станом на 31.12.2017 р. немає. В складi зобов'язань боргi, по яким виплачуються винагороди, вiдсутнi. Загальна сума поточних зобов'язань становить 12653,0 тис.грн., у т.ч. зобов'язання за цiнними паперами - 0,0 тис.грн., борг постачальникам - 9547,0 тис.грн., перед бюджетом - 691,0 тис. грн., з оплати працi - 81,0 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання 2334,0 тис.грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 22.04.2017 Загальнi збори акцiонерiв 125000.00 26635.00 469.3 Продаж товариством контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю 60,0 млн. грн., виконання товариством робiт з монтажу, технiчного обслуговування та ремонту контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 20,0 млн. грн.; закупiвля товариством матерiалiв та комплектуючих для виробництва контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю закупiвель у розмiрi 30,0 млн. грн., замовлення товариством робiт з виготовлення контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 15,0 млн. грн. 24.04.2017 http://energo.kh.ua
Опис:
Черговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 22.04.2017 р., прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме правочинiв, характером яких є продаж товариством контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю 60,0 млн. грн., правочинiв, характером яких є виконання товариством робiт з монтажу, технiчного обслуговування та ремонту контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 20,0 млн. грн.; правочинiв, характером яких є закупiвля товариством матерiалiв та комплектуючих для виробництва контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю закупiвель у розмiрi 30,0 млн. грн., правочинiв, характером яких є замовлення товариством робiт з виготовлення контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 15,0 млн. грн. Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 26 635 тис. грн. Загальна гранична сукупна вартiсть правочинiв, на якi надана попередня згода — 125,0 млн. грн., що становить 469,3 вiдсотка вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 100 шт., для участi в загальних зборах зареєстрованi 100 голосуючих акцiй, за прийняття рiшення про поперечне надання згоди на вчинення значних правочинiв проголосували 100 голосуючих акцiй, проти — 0 акцiй.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма "Юнiс" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23326431
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61204, м. Харкiв, просп. Перемоги, буд. 76, кв. 429
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0919 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0376
04.07.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) немає
Номер та дата договору на проведення аудиту 55/АФЗ/2018
26.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 26.03.2018
25.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 25.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 9500.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): н/д Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): н/д Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства н/д
Інше (зазначити) н/д
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення н/д
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення н/д

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 1
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Не проводила

Оцiнка не проводилась

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети у складi наглядової ради не створенi
Інші (запишіть) Комiтети у складi нагляадової ради не створенi

д/н
д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя не створена

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння не приймався

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння не приймався
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння не приймавсяКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Енергооблiк" за ЄДРПОУ 24662711
Територія за КОАТУУ 6310137200
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 232
Вид економічної діяльності за КВЕД 26.51
Середня кількість працівників 119
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Мала Панасiвська, 1, м. Харкiв, 61052
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 51 97 0
первісна вартість 1001 93 156 0
накопичена амортизація 1002 42 59 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 23 0
Основні засоби: 1010 1104 1309 0
первісна вартість 1011 2253 1671 0
знос 1012 1149 1671 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 1157 1429 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 12139 14946 0
Виробничі запаси 1101 11768 14191 0
Незавершене виробництво 1102 241 585 0
Готова продукція 1103 130 170 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 5756 15078 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

799

724

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 15 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5657 672 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 5158 672 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 42 317 0
Усього за розділом II 1195 24400 31752 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 25557 33181 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 20 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 112 112 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 15606 20396 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 1538 20528 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 7887 9547 0
за розрахунками з бюджетом 1620 976 691 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 889 251 0
за розрахунками зі страхування 1625 3 4 0
за розрахунками з оплати праці 1630 176 81 0
за одержаними авансами 1635 445 1894 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 145 296 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 187 140 0
Усього за розділом IІІ 1695 9819 12653 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 25557 33181 0

Примітки Облiкова полiтика у ПРАТ "ЕНЕРГООБЛIК" регламентується чинним законодавством України та Наказом по ПРАТ "ЕНЕРГООБЛIК", "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 04 сiчня 2016 року № 04-01/2016-Б, дiя якого продовжена i на 2017 рiк.
Необоротнi активи.
Необоротнi актив на 31.12.2017 року складають 1 429 тис.грн., а саме:
Нематерiальнi активи по первiснiй вартостi – 156 тис.грн.
Накопичена амортизацiя – 59 тис.грн.
Залишкова вартiсть – 97 тис.грн.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2017 року складають 23 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 21 тис.грн.
Основнi засоби:
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю. Основнi засоби, придбанi до 1996 року, вiдображаються з промислового та непромислового характеру. Амортизацiя нараховується вiдповiдно до НСБО та ПСБО. Товариство має на облiку основнi засоби згiдно з чинним законодавством.
Основнi засоби складають:
- по первiснiй вартостi на суму – 2 980 тис.грн.;
- знос яких складає – 1 671 тис.грн.;
- залишкова вартiсть становить – 1 309 тис.грн.
Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та ПСБО № 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв, iнвентаризацiї. Дооцiнка та уцiнка у 2017 роцi не проводилась. Для вiдображення у облiку оцiнки основних засобiв пiдприємством обрано, згiдно ПСБО № 7 "Основнi засоби" – модель собiвартостi. Методи визначення амортизацiї (зносу) вибранi у ПРАТ "ЕНЕРГООБЛIК" протягом звiтного перiоду не змiнювались.
Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України.
Виробничi запаси станом на 31.12.2017 року складають 14 946 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 2 807 тис.грн.
Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi виконувалась на основi методу ФIФО - за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили до товариства (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятим у ПРАТ "ЕНЕРГООБЛIК" облiкової полiтики.
Дооцiнка та уцiнка запасiв у 2017 роцi не проводилася. Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався.
Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України.
Дебiторська заборгованiсть складає 15 817 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 9 255 тис.грн., а саме:
- за роботи, послуги – 15 078 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 9 322 тис.грн.;
- за виданими авансами – 724 тис.грн., яка зменшилась на 75 тис.грн..
- iз бюджетом – вiдсутня;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 15 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 8 тис.грн.;
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637.
За результатами аналiзу облiкової полiтики можна зробити висновки, що ПРАТ "ЕНЕРГООБЛIК" застосовує, прямий метод, згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв", де розкрито iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв. (Надходження та використання грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi)
Станом на 31 грудня 2017 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi становлять 672 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 4 486 тис.грн.
Iншi оборотнi активи складають 317 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 275 тис.грн.
Вiдомостi про власний капiтал.
Зареєстрований (пайовий) капiтал станом на 31.12.2017 року становить 20 000 (Двадцять тисяч) грн., який подiлений на 100 (Сто) простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї 200,0 (Двiстi) грн. Зареєстрований (пайовий) капiтал повнiстю сплачений у сумi 20 000(Двадцять тисяч) грн., тобто 100 вiдсоткiв.
Станом на 31.12.2017 року додатковий капiтал складає 0 тис.грн., який протягом звiтного перiоду зменшився на 2 тис.грн.
Станом на 31.12.2017 року резервний капiтал складає 112 тис.грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 1 тис.грн.
Станом на 31.12.2017 року нерозподiлений прибуток складає 20 396 тис.грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 4 790 тис.грн.
Загальна сума власного капiталу ПРАТ "ЕНЕРГООБЛIК" складає 20 528 тис.грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 4 790 тис.грн.
Зобов’язання:
Облiк зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов’язання".
Довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2017 року вiдсутнi.
Поточна кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 року складає 12 653 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 2 834 тис. (Кредиторська заборгованiсть є поточною зi термiном виникнення до одного року), а саме:
- поточнi заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями вiдсутнi,
- за векселями – вiдсутня.
- за товари, роботи, послуги – 9 547 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 1 660 тис.грн.,
- з бюджетом – 691 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 285 тис.грн.,
- зi страхування – 251 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 638 тис.грн.,
- з оплати працi – 81 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 95 тис.грн.,
- за отриманими авансами – 1 894 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 1 449 тис.грн.,
- iншi поточнi зобов'язання – 296 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 151 тис.грн.
Поточнi зобов’язання облiковуються за номiнальною вартiстю.
Керівник Стеценко Андрiй Анатолiйович
Головний бухгалтер Сьома Валентина Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Енергооблiк" за ЄДРПОУ 24662711
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 51942 55197
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 39544 ) ( 40065 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

12398

15132
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 4885 2856
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 4525 ) ( 3079 )
Витрати на збут 2150 ( 2198 ) ( 1759 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4619 ) ( 2069 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

5941

11081
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 16 70
Інші доходи 2240 0 4
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 4 ) ( 3 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

5953

1683
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1163 2025
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

4790

9127
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4790 9127

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 23943 26378
Витрати на оплату праці 2505 10574 5999
Відрахування на соціальні заходи 2510 2221 1264
Амортизація 2515 577 570
Інші операційні витрати 2520 11733 11025
Разом 2550 49048 45236

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 100 100
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 47900.00 91270.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 47900.00 91270.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00

Примітки Звiт про фiнансовi результати акцiонерного товариства складений на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV з урахуванням внесених до нього змiн та згiдно з вимогами НСБО для забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв i процедур при вiдображеннi поточних операцiй у облiку.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 51 942 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи – 4 885 тис.грн.
Iншi фiнансовi доходи – 16 тис.грн.
Iншi доходи – 0 тис.грн.
Разом чистi доходи складають – 56 843 тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 39 544 тис.грн.
Адмiнiстративна витрати – 4 525 тис.грн.
Витрати на збут – 2 198 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати – 4 619 тис.грн.
Фiнансовi витрати – вiдсутнi.
Iншi витрати – 4 тис.грн.
Разом витрати склали – 46 271 тис.грн.
Витрати з податку на прибуток 1 163 тис.грн.
Чистий прибуток (ряд 2350) за звiтний 2017 рiк становить – 4 790 тис.грн.
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцiю складає – 47 900 грн.
Керівник Стеценко Андрiй Анатолiйович
Головний бухгалтер Сьома Валентина Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Енергооблiк" за ЄДРПОУ 24662711
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

53939

61440
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 24
Надходження від повернення авансів 3020 15 10
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 2 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 962 77
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 41816 )

( 46746 )
Праці 3105 ( 8575 ) ( 4577 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2181 ) ( 1235 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 4167 ) ( 2523 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1811 ) ( 1022 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 279 ) ( 390 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 2077 ) ( 1100 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1610 ) ( 4785 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3431 4785
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 16 70
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 671 ) ( 400 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -655 -330
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -4086 4455
Залишок коштів на початок року 3405 5657 1256
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -899 -54
Залишок коштів на кінець року 3415 672 5657

Примітки Звiт про грошовi потоки складений у вiдповiдностi що регламентується чинним законодавством України та Наказом по ПРАТ "ЕНЕРГООБЛIК" "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 04 сiчня 2016 року № 04-01/2016-Б який подовжено на 2017 рiк та вимогам чинного законодавства України.
За результатами аналiзу облiкової полiтики можна зробити висновки, що ПРАТ "ЕНЕРГООБЛIК", при складаннi Звiту про грошовi потоки застосовує, прямий метод, згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв", де розкрито iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд продажу товарiв, робiт (послуг).
Рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi:
Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi товариства з отримання доходу.
1. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi товариства, що приносить доходи, тобто:
- грошовi надходження вiд продажу товарiв та надання послуг;
- грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв;
- грошовi виплати постачальникам за товари та послуги;
- грошовi виплати службовцям, та iнше.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить мiнус 3 431 тис.грн.
2. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi:
iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, активiв, вiднесених до поточних;
фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти;
Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає:
- грошовi витрати на придбання необоротних активiв;
- грошовi надходження вiд продажу необоротних активiв;
- iншi платежi.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi становить мiнус 655 тис.грн.
3. Рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi:
Фiнансова дiяльнiсть - це находження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами i включають така статтi:
- надходження власного капiталу;
- отриманi позики;
- погашення позик;
- сплаченi дивiденди;
- iншi платежi
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi становить – вiдсутнiй.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод мiнус 4 086 тис.грн.
Залишок коштiв на початок 2017 року 5 657 тис.грн.
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв мiнус 899 тис.грн.
Залишок коштiв на кiнець 2017 року становить – 5 672 тис.грн.
Керівник Стеценко Андрiй Аенатолiйович
Головний бухгалтер Сьома Валентина Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Енергооблiк" за ЄДРПОУ 24662711
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Згiдно з п. 9 роздiлу 2 Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" пiдприємством обраний спосiб складання звiту про рух грошових коштiв за прямим методом.
Керівник Стеценко Андрiй Анатолiйович
Головний бухгалтер Сьома Валентина Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Енергооблiк" за ЄДРПОУ 24662711
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 20 0 2 112 15680 0 0 15812
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -74 0 0 -74
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 20 0 0 112 15606 0 0 15738
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 4790 0 0 4790
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 4790 0 0 4790
Залишок на кінець року 4300 20 0 0 112 20396 0 0 20528

Примітки Зареєстрований (пайовий) капiтал станом на 31.12.2017 року становить 20 000 (Двадцять тисяч) грн., який роздiлений на 100 (Сто) простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї 200,0 (Двiстi) грн. Зареєстрований (пайовий) капiтал повнiстю сплачений у сумi 20 000(Двадцять тисяч) грн., тобто 100 вiдсоткiв.
Станом на 31.12.2017 року додатковий капiтал складає 0 тис.грн., який протягом звiтного перiоду зменшився на 2 тис.грн.
Станом на 31.12.2017 року резервний капiтал складає 112 тис.грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 1 тис.грн.
Станом на 31.12.2017 року нерозподiлений прибуток складає 20 396 тис.грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 4 790 тис.грн.
Загальна сума власного капiталу ПРАТ "ЕНЕРГООБЛIК" складає 20 528 тис.грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 4 790 тис.грн.
Дивiденди розподiляються згiдно рiшення акцiонерiв.
Керівник Стеценко Андрiй Анатолiйович
Головний бухгалтер Сьома Валентина Михайлiвна
-->