Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

директор       А.А. Стеценко
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Енергооблiк"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
61052, мiсто Харкiв, вул. Мала Панасiвська, 1
4. Код за ЄДРПОУ
24662711
5. Міжміський код та телефон, факс
(057) 734-98-51 (057)734-99-16
6. Електронна поштова адреса
sales@energo.kh.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 79 (2584) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 26.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://energo.kh.ua в мережі Інтернет 24.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 22.04.2017 125000.0 26635.0 469.3
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 22.04.2017 р., прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме правочинiв, характером яких є продаж товариством контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю 60,0 млн. грн., правочинiв, характером яких є виконання товариством робiт з монтажу, технiчного обслуговування та ремонту контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 20,0 млн. грн.; правочинiв, характером яких є закупiвля товариством матерiалiв та комплектуючих для виробництва контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю закупiвель у розмiрi 30,0 млн. грн., правочинiв, характером яких є замовлення товариством робiт з виготовлення контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 15,0 млн. грн. Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 26 635 тис. грн. Загальна гранична сукупна вартiсть правочинiв, на якi надана попередня згода — 125,0 млн. грн., що становить 469,3 вiдсотка вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 100 шт., для участi в загальних зборах зареєстрованi 100 голосуючих акцiй, за прийняття рiшення про поперечне надання згоди на вчинення значних правочинiв проголосували 100 голосуючих акцiй, проти — 0 акцiй.