Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


23.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
263
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Директор       Стеценко Андрiй Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Енергооблiк"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
61052, Харківська обл., м. Харкiв, вул. Мала Панасiвська, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
24662711
5. Міжміський код та телефон, факс
(057) 734-98-51 (057) 734-99-16
6. Адреса електронної пошти
sales@energo.kh.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://energo.kh.ua/private-info-emitenta/   23.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 23.04.2019 150000.0 42183.7 355.59
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 23.04.2019 р., прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме правочинiв, характером яких є продаж товариством контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю 70,0 млн. грн., правочинiв, характером яких є виконання товариством робiт з монтажу, технiчного обслуговування та ремонту контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 25,0 млн. грн.; правочинiв, характером яких є закупiвля товариством матерiалiв та комплектуючих для виробництва контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю закупiвель у розмiрi 40,0 млн. грн., правочинiв, характером яких є замовлення товариством робiт з виготовлення контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 15,0 млн. грн. Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 42183,7 тис. грн. Загальна гранична сукупна вартiсть правочинiв, на якi надана попередня згода — 150,0 млн. грн., що становить 355,59 вiдсотка вартостi активiв за даними останньої рiчної1 фiнансової звiтностi. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 100 шт., для участi в загальних зборах зареєстрованi 100 голосуючих акцiй, за прийняття рiшення про поперечне надання згоди на вчинення значних правочинiв проголосували 100 голосуючих акцiй, проти — 0 акцiй.